Pályázat – Turisztikai tevékenységek ösztönzése (52/2012. VI. 8.)

Támogatás vehető igénybe

a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet]  2. § i) pontja szerinti falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már mûködõ falusi szálláshelyek bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület);

b) a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerinti egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már mûködõ egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már mûködõ egyéb szálláshelyek bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez, kivéve a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2. számú melléklete szerinti parti települések (2. célterület),

c) a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. és 3. alpontja szerinti gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minõségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához,már mûködõ szálláshelyek bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3. célterület);

d) szálláshelyhez nem kötõdõ:

da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,

db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz,

dc) vadászturizmushoz,

dd) erdei turizmushoz,

de) horgászturizmushoz,

df) vízi turizmushoz,

dg) borturizmushoz

kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bõvítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez (4. célterület).

(2) E rendelet alapján nem igényelhetõ támogatás

a) termõföld és ingatlan vásárlásához,

b) ingatlan bérleti díjához,

c) élõ állat vásárlásához,

d) gondnoki lakás, szolgálati lakás, az ügyfél saját maga által használt lakrésze, a gondnok vagy az ügyfél által kizárólagosan használt helyiségek megépítéséhez, felújításához, vagy ilyen lakásba, lakrészbe eszköz, berendezés beszerzéséhez, bontott építési anyag beszerzéséhez és beépítéséhez,

f) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármû vagy motorral hajtott sporteszköz és vitorláshajó beszerzéséhez,

g) élelmiszeripari gépek beszerzéséhez,

h) konferenciaturizmushoz,

i) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § d) pontjában meghatározott melegkonyhás vendéglátóhelyhez,

j) lóversenypálya, lovas vagy fogathajtó versenyek megrendezésére alkalmas létesítmények vagy hozzájuk kapcsolódó létesítmények létrehozáshoz, fejlesztéséhez,

k) lõfegyver beszerzéséhez,

l) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló miniszteri rendelet alapján támogatható tevékenységhez, fejlesztéshez,

m) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló miniszteri rendelet alapján támogatható tevékenységhez, fejlesztéshez,

n) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló miniszteri rendelet alapján támogatható tevékenységhez, fejlesztéshez,

o) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és mûködtetésére igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló miniszteri rendelet alapján támogatható tevékenységhez, fejlesztéshez.

(3) A támogatás természeti és környezeti értékeket károsító, valamint ezen értékek hozzáférhetõségét korlátozó sportturisztikai tevékenység – így különösen terepmotor-, quad, downhill terepkerékpározás – céljára, valamint gazdaságon belüli fejlesztéséhez nem vehetõ igénybe.

A támogatás mértéke, ha az ügyfél:

a) természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet és

aa) a fejlesztést hátrányos helyzetû területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 65%-a, vagy

ab) a fejlesztést nem hátrányos helyzetû területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a;

b) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthetõ, az összes elszámolható kiadás 100%-a,

Igényelhető támogatás összege:

  • Minimálisan igényelhető támogatási összeg:

1.000.000 Ft azaz Egymillió Forint

  • Maximálisan igényelhető támogatási összeg:

18.000.000 Ft azaz Tizennyolcmillió Forint

Támogatás igénybevételére jogosult:

a) a természetes személy,

b) a mikro-, kis- vagy középvállalkozás,

c) a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás,

d) a nonprofit szervezet, és

e) az egyház

(2) Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS területén valósulhat meg.

(3) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterület esetén a támogatás igénybevételére kizárólag települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, és egyház jogosult.

(4) A 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén a támogatás igénybevételére az az ügyfél jogosult, aki a fejlesztéssel érintett területen vadászatra jogosult.

6. § (1) Támogatás olyan, az 5. vagy 6. melléklet szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztéshez igényelhetõ, amely település bel- vagy külterületén az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában

a)ha az ügyfél természetes személy – lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,

b)ha az ügyfél mikro-, kis- vagy középvállalkozás – székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,

c)ha az ügyfél nonprofit szervezet – székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.

Pályázat benyújtása csak és kizárólag postai úton:

2012. július 01 – 2012. július 31.
Cím: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
3250 Pétervására Pf.: 23, vagy 3250 Pétervására Keglevich út 26.

Elérhetőség:
Tel/Fax.: 06 36 368 414
Tel: 06 20 3603646
E-mail cím: hevesi33@citromail.hu

Vissza az oldal tetejére